Priėmimo į darželį ir mokesčio tvarka

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠASATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTISPAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMU NR. 1-8, 2, 12 IR 17 PUNKTŲ PAKEITIMAS

 

Sprendimas „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMU NR. 1-312, PAPILDYMO

 

ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Informacija apie laisvas vietas čia

 

Prašymas priimti į darželį čia

 

Naudotojo vadovas tėvams registruojant vaiką internetu čia

 

Prašymus siųsti el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ATLYGINIMAS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOJE

     

 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312bei vėlesniu jo pakeitimais (2015-11-26 Nr. 1-305; 2017 m. balandžio 28 d. Nr. 1-160)patvirtintas „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas išlaikymą ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašas“ nustato:

Nuo mokesčio už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose atleidžiami 100 proc.:

* vaikai, kuriems nustatytas negalios lygis;

* pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu;

* vaikai iš socialinės rizikos šeimų pagal Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymas;

* priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai yra paskirti nemokami pusryčiai ir/ar pietūs pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, tėvų pageidavimu įvedus papildomą maitinimą, už jį moka tėvai savo lėšomis.

Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas 50 procentų:

* jei vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas iš tėvų – miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu), jei vienas iš tėvų teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

* jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba vaikai, turintys negalią);

* jei vienas iš moksleivių ar studentų šeimos tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas);

* vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą.

Mokestis už maitinimą neskaičiuojamas šiais atvejais (kai vaikas nelanko įstaigos):

* vaiko ligos metu už sirgtas dienas (pagal pateisinamus dokumentus);

* tėvų kasmetinių atostogų metu (pagal prašymus ir darbovietės patvirtintas pažymas);

* tėvystės, motinos nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, mokymosi, kūrybinių atostogų metu, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti skirtu laiku (pagal prašymą ir pažymos kopiją);

* vasarą (birželio–rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą nelankyti pasirinktą laikotarpį (ne trumpiau nei 5 darbo dienas iš eilės) ikimokyklinio ugdymo mokyklos;

* moksleivių atostogų metu (pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos ugdymo proceso metu), nelaimės šeimoje atvejais (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas) – artimųjų sunki liga, mirtis ir pan. (pagal tėvų prašymą);

* tėvų nemokamų atostogų ir prastovos metu ar vienam iš tėvų užsiregistravus į darbo biržą (pagal darbovietės ir darbo biržos pažymas);

* tėvams dirbant/mokantis pagal kintamą darbo/mokymosi grafiką pateisinamos poilsio dienos (pateikus prašymą ir grafikus arba darbo/mokymosi pažymas iš darbovietės/mokyklos);

* tėvų ligos metu (parašius prašymą ir pristačius nedarbingumo pažymėjimo kopiją arba pažymą iš darbovietės);

* jei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai nevedami į ugdymo įstaigą esant žemesnei nei –20 C oro temperatūrai arba dėl ekstremalių įvykių;

* priešmokyklinio ugdymo grupes lankantiems vaikams mokinių atostogų metu.

Mokestis įstaigos reikmėms:

* Už kiekvieną darbo dieną nustatomas 0,43 Eur mokestis įstaigos reikmėms. Mokestis įstaigos reikmėms pagal šį punktą netaikomas tėvų kasmetinių atostogų metu (pagal prašymus ir darbovietės patvirtintas pažymas). Šis mokestis netaikomas ir įstaigose, kuriose vasaros laikotarpiu nevykdoma veikla:

* Vasarą dirbančiose ikimokyklinėse įstaigose 0,43 Eur mokestį moka tik vasarą ikimokyklinę įstaigą lankančių vaikų tėvai.

* Tėvai ikimokyklinio ugdymo mokykloje turi sumokėti išankstinį negrąžintiną mokestį (įstaigos reikmių mokestį) už lankysimą(-us) vasaros laikotarpį(-ius).

Mokestį įstaigos reikmėms sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (prekėms ir priemonėms higienos normų reikalavimams vykdyti, baldams, aprangai, patalynei, spaudiniams, kanceliarinėms prekėms, ugdymo priemonėms įsigyti, komunalinėms paslaugoms, ilgalaikio turto einamajam remontui, ryšių, interneto paslaugoms, interneto svetainės priežiūrai, būtinosioms paslaugoms ir patikroms). Šis mokestis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną ikimokyklinio ugdymo mokyklos darbo dieną.

Jeigu atlyginimas už vaiko išlaikymą nesumokamas ilgiau kaip 2 mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę išbraukti mokinį iš mokyklos sąrašų ne anksčiau kaip praėjus 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus).

Tėvų nesumokėtas atlyginimas už vaiko išlaikymą išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Kasos darbo laikas:

Antradieniais, ketvirtadieniais –14.00–18.00

Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais –7.30–11.30

Mokestis už maitinimą:

Panevėžio miesto savivaldybės vietinės rinkliavos eurais ir litais

Vietinės rinkliavos pavadinimas

Suma eurais

Atitikmuo litais

Pusryčių mokestis lopšelio grupė

0.40

1.38

Pietų mokestis lopšelio grupė

0.86

2.96

Vakarienės mokestis lopšelio grupė

0.40

1.38

2-jų kartų maitinimosi išlaidos lopšelio grupė

1.26

4.34

3-jų kartų maitinimosi išlaidos lopšelio grupė

1.6

5.72

Pusryčių mokestis darželio grupė

0.45

1.56

Pietų mokestis darželio grupė

0.98

3.38

Vakarienės mokestis darželio grupė

0.45

1.56

2-jų kartų maitinimosi išlaidos darželio grupė

1.43

4.94

3-jų kartų maitinimosi išlaidos darželio grupė

1.88

6.50

Mokestis įstaigos reikmėms

0.43

1.50

Atlyginimas už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje turi būti sumokėtas už einamąjį mėnesį iki 27 dienos (vasario ir gruodžio mėnesiais – iki 25 dienos) lopšelio-darželio „Rugelis“ kasoje arba internetu į sąskaitą Nr. LT 667300010036746445, AB Swedbank, kodas 73000.