Veiklos kryptys

Vizija

Lopšelis-darželis, kuriame tenkinami prigimtiniai socialiniai, pažintiniai, kultūriniai vaikų poreikiai, dirbantis Valdorfo pedagogikos pagrindais, suteikiantis vaikams tokią aplinką, kurioje auklėtinis jaustųsi saugus, suprastas ir išklausytas, padrąsintas saviraiškai, būtų atviras, apsuptas mylinčių ir kvalifikuotų pedagogų.

 

Misija

Siekti gėrio ir grožio taikant Valdorfo pedagogiką. Užtikrinti vaikystės poreikius atliepiančią, vaiką puoselėjančią aplinką, kurioje galėtų laisvai ir harmoningai skleistis visos jo galios. Siekti išlaikyti harmoniją tarp šeimos, lopšelio-darželio ir mokyklos. Vadovautis žmogiškomis vertybėmis.

 

Tikslai:

1. Tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiksmingumą, paremtą Valdorfo pedagogika, nuolatiniu pedagogų tobulėjimu ir bendradarbiavimu su tėvais.

2. Užtikrinti visų pedagogų ir kitų darbuotojų vienodą požiūrį į vaiką, sudarant sąlygas visapusiškai atsiskleisti vaiko galioms.

 

Uždaviniai:

1. Suteikti vaikui prasmingų žinių, lavinti jo kompetencijas, reikalingas visavertei jo integracijai į šiuolaikinės visuomenės gyvenimą.

2. Ieškoti būdų ir formų pedagogams ir tėvams glaudžiau bendradarbiauti, aktyvinant jų veiklą grupėse.

3. Sudaryti kuo palankesnes galimybes perimti tautos kultūros pagrindus.

4. Padėti laisvai ir harmoningai skleistis visoms vaiko galioms visų grandžių vieningu požiūriu į jį.

5. Puoselėti vaikystės poreikius ir higienines normas atitinkančią aplinką.